Selecteer een pagina

Privacybeleid Mobiel Bekeken B.V.

24 januari 2024 Versie 1.6

De apps van Mobiel Bekeken B.V. en de daaraan gekoppelde internetdiensten worden u ter beschikking gesteld door Mobiel Bekeken B.V. (hierna: Mobiel Bekeken), statutair gevestigd te Beekbergen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Utrecht onder nummer 92682901. Met betrekking tot de bescherming van uw privacy geldt het navolgende beleid.

Mobiel Bekeken garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle bezoekers van de apps en sites. Dat betekent dat wij ook van onze samenwerkingspartners maximale inspanningen verlangen bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens.
Hieronder leest u welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat u kunt doen als u nog vragen hebt.

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening, legt Mobiel Bekeken bij sommige apps en websites gegevens vast (zoals accountnaam, wachtwoorden, uw naam, woonplaats en adres, uw telefoonnummers, uw e-mailadres). Mobiel
Bekeken gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst. Wanneer de content in de app wordt geleverd door een andere partij dan Mobiel Bekeken, kunnen deze gegevens worden doorgestuurd naar deze partij. De gegevens die wij binnenkrijgen zullen wij niet doorverkopen of inzichtelijk maken aan andere partijen dan deze.

Subverwerkers

Wij willen transparant zijn over de subverwerkers die door ons worden ingeschakeld en hebben een overzicht opgesteld die altijd actueel zal worden gehouden. Het overzicht vindt u hier: https://www.mobielbekeken.nl/subverwerkers

Mocht u bericht van ons willen ontvangen als er een subverwerker bij komt dan vernemen wij dat graag. Sommige subverwerkers worden niet voor de aan u geleverde app of dienst gebruikt. Neem bij twijfel of vragen gerust contact met ons op.

Google Analytics

Om onze apps te kunnen verbeteren en om klanten te informeren over het gebruik van de app, kan worden geregistreerd hoe u de app gebruikt, zoals het tijdstip van indrukken van een knop of het navigeren tussen verschillende schermen. De regio van waaruit u de app gebruikt kan worden opgeslagen om inzichtelijk te krijgen vanuit welke regio’s een app wordt gebruikt.

Voor deze verkrijgen van deze gegevens maken wij gebruik van Google Analytics, een webanalyse- service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt bij websites gebruik van ‘cookies’ (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website- exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van onze apps en websites geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Gebruik camera

In sommige apps van Mobiel Bekeken kunnen foto’s worden gemaakt. Deze foto’s worden enkel en alleen gebruikt voor het doel waarmee de gebruiker de foto heeft gemaakt.

Locatie gebruiker

In sommige apps van Mobiel Bekeken kan uw locatie worden bepaald. Deze locatie gegevens worden enkel en alleen gebruikt voor het tonen van de locatie op een kaart of het tonen van locatie-relevante gegevens.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via ln.nekekebleibomnull@ofni, dan verwijderen wij deze informatie.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar ln.nekekebleibomnull@ofni

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek, uiterlijk binnen vier weken.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Mobiel Bekeken neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via ln.nekekebleibomnull@ofni

Privacybeleid andere organisaties

Sommige apps en websites zijn ontwikkeld in opdracht van een andere organisatie. Gegevens kunnen in opdracht van deze organisatie worden verzameld en doorgestuurd naar deze partij. Ook kan er een extra privacybeleid gelden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor gegevens die aan deze partij worden verstrekt. Voor meer informatie omtrent hun privacybeleid verzoeken wij u contact op te nemen met de desbetreffende organisatie.

Privacybeleid andere websites

In sommige apps en websites zijn links opgenomen naar andere websites. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites. Voor meer informatie daarover verwijzen wij u naar de betreffende websites.

Hebt u nog vragen over ons privacybeleid?

Stuur dan een e-mail naar ln.nekekebleibomnull@ofni.

Wijzigingen

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op https://mobielbekeken.nl vindt u altijd de meest recente versie.